Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2010
Cập nhật: 29/10/2010
Trong tháng 10, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 440.071 lượt, tăng 99,3% so với cùng kỳ năm 2009. Tính chung 10 tháng năm 2010 ước đạt 4.171.990 lượt, tăng 39,0% so với cùng kỳ năm 2009.
Tổng cục Thống kê