Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2010
Cập nhật: 06/09/2010
Trong tháng 8, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 427.935 lượt, tăng 37,7% so với cùng kỳ năm 2009. Tính chung 8 tháng năm 2010 ước đạt 3.348.456 lượt, tăng 35,2% so với cùng kỳ năm 2009.
Tổng cục Thống kê