Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2010
Cập nhật: 04/08/2010
Trong tháng 7, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 410.000 lượt, tăng 51,1% so với cùng kỳ năm 2009. Tính chung 7 tháng năm 2010 ước đạt 2.920.521 lượt, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm 2009.
Tổng cục Thống kê