Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 và cả năm 2009
Cập nhật: 10/01/2010
Trong tháng 12, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 376,400 lượt. Tính chung cả năm 2009, lượng khách quốc tế ước đạt 3.772.359 lượt, giảm 10,9% so với năm 2008.
Tổng cục Thống kê