Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2009
Cập nhật: 01/12/2009
Trong tháng 11, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 387.871 lượt. Tính chung 11 tháng năm 2009, lượng khách quốc tế ước đạt 3.400.088 lượt, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2008.
Tổng cục Thống kê