Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2009
Cập nhật: 07/07/2009
Trong tháng 6/2009 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 279.150 lượt. Tính chung 6 tháng đầu năm 2009, lượng khách quốc tế đạt 1.893.605 lượt, giảm 19,1% so với cùng kỳ năm 2008.
Tổng cục Thống kê