Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2009
Cập nhật: 03/03/2009
Trong tháng 2/2009 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 342.913 lượt. Tính chung 2 tháng đầu năm 2009, lượng khách quốc tế đạt 688.753 lượt, giảm 10,3% so với cùng kỳ năm 2008.
Tổng cục Thống kê