Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2009
Cập nhật: 05/08/2009
Trong tháng 7, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 277.998 lượt. Tính chung 7 tháng năm 2009, lượng khách quốc tế ước đạt 2.171.600 lượt, giảm 18,7% so với cùng kỳ năm 2008.
Tổng cục Thống kê