Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2009
Cập nhật: 11/06/2009
Trong tháng 5/2009 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 292.842 lượt. Tính chung 5 tháng đầu năm 2009, lượng khách quốc tế đạt 1.614.455 lượt, giảm 18,8% so với cùng kỳ năm 2008.
Tổng cục Thống kê