Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2009
Cập nhật: 09/02/2009
Trong tháng 1/2009 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 370.000 lượt, giảm 11,9% so với cùng kỳ năm 2008.
Tổng cục Thống kê