Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2009
Cập nhật: 05/10/2009
Trong tháng 9, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 294.000 lượt. Tính chung 9 tháng năm 2009, lượng khách quốc tế ước đạt 2.773.939 lượt, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2008.
Tổng cục Thống kê