Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2009
Cập nhật: 03/09/2009
Trong tháng 8, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 314.915 lượt. Tính chung 8 tháng năm 2009, lượng khách quốc tế ước đạt 2.479.939 lượt, giảm 17,7% so với cùng kỳ năm 2008.
Tổng cục Thống kê