Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2009
Cập nhật: 07/05/2009
Trong tháng 4/2009 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 305.430 lượt. Tính chung 4 tháng đầu năm 2009, lượng khách quốc tế đạt 1.297.672 lượt, giảm 17,8% so với cùng kỳ năm 2008.
Tổng cục Thống kê