Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2009
Cập nhật: 03/11/2009
Trong tháng 10, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 227.859 lượt. Tính chung 10 tháng năm 2009, lượng khách quốc tế ước đạt 3.012.217 lượt, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm 2008.
Tổng cục Thống kê