Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2009
Cập nhật: 12/04/2009
Trong tháng 3/2009 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 303.489 lượt. Tính chung 3 tháng đầu năm 2009, lượng khách quốc tế đạt 992.242 lượt, giảm 16,1% so với cùng kỳ năm 2008.
Tổng cục Thống kê