Thêm 6 di tích vào danh mục di tích quốc gia
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có các quyết định về việc xếp hạng di tích quốc gia.
TIN NỔI BẬT