Nghệ An: Từng bước tiếp cận thị trường khách du lịch Nga, Pháp, Hàn Quốc
Cập nhật: 24/05/2019
Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1685/QĐ-TTg ngày 05/12/2018 và Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 30/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực du lịch.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Nghệ An

Theo đó, Kế hoạch nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ và tiến độ triển khai thực hiện các Quyết định nói trên phù hợp với điều kiện cụ thể của Nghệ An. Đồng thời khai thác tối đa lợi thế về sản phẩm, thị trường, các nguồn lực, hệ thống quản lý, nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường để phát triển du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của xứ Nghệ. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ, nhất là công nghệ thông tin trong phát triển du lịch, đồng thời tạo môi trường cho cộng đồng, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phù hợp với xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh.

Các nhiệm vụ trọng tâm sẽ được triển khai gồm: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung đề án, kế hoạch, các văn bản liên quan đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân. Cơ cấu lại ngành du lịch bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững theo quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực du lịch; rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đề án, dự án phát triển du lịch phù hợp với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mới của Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017…

Bên cạnh đó, ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch; củng cố, phát triển sản phẩm và điểm đến du lịch. Điều tra, đánh giá thị trường khách du lịch, trong đó tiếp tục khai thác các thị trường khách du lịch truyền thống và từng bước tiếp cận thị trường khách du lịch có mức chi tiêu cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Pháp…; lồng ghép các nội dung quảng bá, xúc tiến du lịch trong các hoạt động đối ngoại; đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế với các đối tác, tổ chức quốc tế, địa phương có quan hệ hợp tác với Nghệ An trong lĩnh vực du lịch.

Ngoài ra, xây dựng nguồn nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn./.

Như Thanh
 

Báo Tổ Quốc