Bảo tàng Viện nghiên cứu Sinh học Tây Nguyên ở Đà Lạt - Lâm Đồng (Ảnh: PTH)
Cập nhật: 31/10/2017
Album