Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 


TẠI AI CẬP

TẠI AN-GIÊ-RI

Địa chỉ: 47 đường Ahmed Heshmat, Zamalek, Cairo
Điện thoại: (202) 2736 4327
Fax: (202) 2736 6091
Email: vnemb.eg@mofa.gov.vn

Địa chỉ: 30, đường Chénoua, Hydra, Algiers
Điện thoại: (213) 2348 5470
Fax: (213) 2348 5467
Email: sqvnalgerie@yahoo.com.vn

 

 

TẠI ĂNG-GÔ-LA

TẠI MA-RỐC

Địa chỉ: Via AL4, Lotes 4-5, Talatona-Luanda Sul, Luanda
Điện thoại: (244) 922668019
Fax: (244) 924492169 
Email: sqvnangola@gmail.com

Địa chỉ: Số 27 phố Mezzouda, Souissi, Rabat
Điện thoại: (212) 537 65 9210
Fax: (212) 537 65 9256
Email: vnambassade@yahoo.com.vn

 

 

TẠI MÔ-DĂM-BÍCH

TẠI NAM PHI

Địa chỉ: Av.Francisco Orlando Mabunbwe 1048/1026 Caixa Postal: 4051 - Maputo
Điện thoại: (258) 2149 7912
Fax: (258) 2149 1992
Email: sqvnmoz@yahoo.com

Địa chỉ: 87 phố Brooks, Brooklyn, P.O. Box : 13692 Hatfield 0028 Pretoria
Điện thoại: (27-12) 3628 119
Fax: (27-12) 3628 115
Email: embassy@vietnam.co.za

 

 

TẠI NI-GIÊ-RI-A

TẠI TA-DA-NI-A

Địa chỉ: 1 phố Kyari Mohammed Crescent, quận Asokoro, Abuja
Điện thoại: (234-8) 13708 6724
Email: dsqvnnigeria@yahoo.com

 

Địa chỉ: Plot 15, đường Bongoyo, Oysterbay, PO Box: 9724 Dar Es Salaam
Điện thoại: (255-222) 664 535
Fax: (255-222) 664 537
Email: vnemb.tz@mofa.gov.vn