Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v phê duyệt Đề án chi tiết tổ chức Năm Du lịch Thái Nguyên 2007
Cập nhật: 01/01/2007
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THÁI NGUYÊN
Số:     /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày     tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Đề án chi tiết tổ chức Năm Du lịch Thái Nguyên 2007

-----------------


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

            Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
           
Căn cứ Báo cáo số 213-BC/VPTW ngày 17/8/2005 của Văn phòng Ban chấp hành Trung ương về kết quả chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại tỉnh Thái Nguyên;
           
Căn cứ Công văn số 2368/VPCP-KTTH ngày 04/5/2006 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Năm du lịch Thái Nguyên 2007;
           
Theo đề nghị của Sở Thương mại và Du lịch tại Tờ trình số 169/TTr-TMDL ngày 22/5/2006 về việc đề nghị phê duyệt đề án Tổ chức Năm Du lịch  Thái Nguyên 2007. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án chi tiết tổ chức Năm Du lịch Thái Nguyên 2007 với các nội dung như sau:

1. Chủ đề: “Năm du lịch Thái Nguyên về Thủ đô gió ngàn - Chiến khu Việt Bắc 2007”.
           
2. Thời gian khai mạc: Ngày 27 tháng 02 năm 2007.
           
3. Địa điểm: Sân vận động thành phố Thái Nguyên.
            (Có đề án chi tiết kèm theo)

Điều 2. Trưởng ban tổ chức Năm du lịch Thái Nguyên 2007 chủ trì giao nhiệm vụ cho Sở Thương mại và Du lịch (cơ quan thường trực) và các Sở, Ban, Ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã cụ thể hoá từng nội dung chương trình để triển khai thực hiện.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Thương mại và Du lịch, Văn hoá- Thông tin, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Thể dục Thể thao, Y tế, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Đại học Thái Nguyên, Báo Thái Nguyên, Đài PT-TH tỉnh, Tỉnh đoàn Thái Nguyên, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:      

- Bộ Văn hoá Thông tin;    
- Tổng cục Du lịch;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch và các PCT;     
- Như điều 3 (thực hiện);
- Các đ/c Lđ Văn phòng;
- Lưu: VP-SXKD,VX, KTTH,
NV, TH(3).      
- N2006/Quyetdinh/L.30/ 65b

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Đ
ã ký
 
Nguyễn Văn Kim
Sở Thương mại và Du lịch Thái Nguyên
Tin mới hơn