Kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển du lịch thành phố Hải Phòng
Cập nhật: 12/05/2021
Ngày 29/4, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 1212/QĐ-UBND kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển du lịch thành phố Hải Phòng. Đồng chí Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban.

Sở Du lịch là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các quận, huyện tham mưu chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của thành phố về phát triển du lịch trong từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội; giúp UBND thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, báo cáo UBND thành phố.

Giám đốc Sở Du lịch quyết định thành lập bộ phận giúp việc để giúp việc Ban Chỉ đạo. Sở Du lịch bảo đảm các điều kiện làm việc và hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 11/2/2019 của UBND thành phố về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch thành phố Hải Phòng.

Hồng Nhung

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng