Tiêu chuẩn quốc gia về Du lịch cộng đồng – Yêu cầu chất lượng dịch vụ
Cập nhật: 28/04/2021
Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Du lịch cộng đồng – Yêu cầu về chất lượng dịch vụ tại số TCVN 13259:2020.

Theo đó, nội dung chính của Tiêu chuẩn quốc gia về Du lịch cộng đồng - Yêu cầu về chất lượng dịch vụ quy định về phạm vi áp dụng, tài liệu viện dẫn, thuật ngữ và định nghĩa, yêu cầu về chất lượng dịch vụ, bảo vệ môi trường, vệ sinh, an ninh, phòng chống cháy nổ; các phụ lục quy định về bộ quy tắc ứng xử dành cho các bên liên quan đến hoạt động du lịch cộng đồng, mẫu phiếu điều tra sự hài lòng của khách du lịch về chất lượng dịch vụ tại điểm, khu du lịch cộng đồng.

Trong đó, yêu cầu về chất lượng dịch vụ bao gồm các quy định: yêu cầu về dịch vụ hướng dẫn du lịch cộng đồng (gồm: yêu cầu năng lực và kinh nghiệm của người hướng dẫn du lịch cộng đồng; yêu cầu nội dung thông tin cung cấp cho khách du lịch); điểm thông tin du lịch cộng đồng (gồm: yêu cầu về vị trí, thiết kế, kiến trúc, trang thiết bị, tiện nghi; yêu cầu quản lý và vận hành của điểm thông tin du lịch); dịch vụ tham quan (gồm: yêu cầu đối với chương trình tham quan du lịch cộng đồng; tổ chức chương trình tham quan du lịch);  dịch vụ ăn uống (gồm: yêu cầu chất lượng về cung cấp dịch vụ ăn uống; yêu cầu quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm); dịch vụ lưu trú; dịch vụ vui chơi, giải trí (gồm: yêu cầu đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí; yêu cầu về an toàn và chất lượng dịch vụ); hoạt động trình diễn văn hóa, nghệ thuật truyền thống tại cộng đồng (gồm các quy định về tổ chức hoạt động trình diễn văn hóa, nghệ thuật truyền thống tại cộng đồng; nội dung chương trình trình diễn văn hóa, nghệ thuật tại cộng đồng); dịch vụ mua sắm sản phẩm địa phương (gồm: yêu cầu đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm sản phẩm địa phương; yêu cầu đối với chất lượng sản phẩm địa phương).

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường, vệ sinh, an ninh, phòng chống cháy nổ bao gồm các quy định về: bảo vệ môi trường, vệ sinh; an ninh, an toàn; phòng chống cháy nổ tại các khu du lịch cộng đồng.

Ngoài ra, thư mục tài liệu tham khảo trong bộ tiêu chuẩn cũng đã liệt kê những văn bản pháp luật, quy định có liên quan đến các hoạt động du lịch cộng đồng.

PV

Tạp chí Du lịch