Thành lập cơ sở cách ly tập trung cho chuyên gia tại khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi
Cập nhật: 12/06/2020
UBND thành phố Hà Nội quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung cho chuyên gia tại Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi ủy quyền Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm thực hiện một số việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố.

tại Khách sạn Sofitel Legend Metropole

Cụ thể, UBND Thành phố thành lập cơ sở cách ly tập trung cho chuyên gia tại Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi, cụ thể: Khu Metropole Wing (92 phòng), cổng số 15 Ngô Quyền, Hà Nội phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố ủy quyền Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm quyết định cho phép Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi được thực hiện cách ly tập trung cho Chuyên gia để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả; Quyết định phê duyệt danh sách người được cách ly tập trung và danh sách người kết thúc thời gian cách ly tập trung tại Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi.

Sau khi kết thúc nhiệm vụ, ban hành quyết định kết thúc nhiệm vụ cho khách sạn và cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung cho người được cách ly. Ban hành quyết định thành lập Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ký Quyết định cho đến khi kết thúc dịch.

UBND Thành phố giao Sở Y tế, Sở Du lịch có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn UBND quận Hoàn Kiếm triển khai thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, quy định của pháp luật và Thành phố.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố về thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền theo quy định tại Quyết định này, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố những vấn đề phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo.

Minh Hương

Báo Chính phủ