Lịch sự kiện tháng 5 năm 2020
Cập nhật: 07/05/2020

Lễ hội truyền thống tiêu biểu

4 - 6/5 (12 - 14/4 âm lịch)

Hội đình Bình Thủy

Phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ

14 -  19/5 (22 - 27/4 âm lịch)

Lễ hội miếu Bà Chúa Xứ

TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang