Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 2 và 2 tháng năm 2020
Cập nhật: 03/03/2020
Tổng cục Thống kê