Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 6 và 6 tháng năm 2019
Cập nhật: 01/07/2019
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 6/2019 ước đạt 1.185.445 lượt, giảm 10,6%  so với tháng 5/2019 và tăng 0,2% so với tháng 6/2018. Tính chung 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 8.480.993 lượt khách, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018.
Tổng cục Thống kê