Bắc Giang: Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong kinh doanh dịch vụ du lịch
Cập nhật: 15/03/2019
Sở VHTTDL Bắc Giang đã có Văn bản số 243/SVHTTDL-QLDL về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong kinh doanh dịch vụ du lịch.  

 

Văn bản nêu rõ, để thực hiện tốt chế độ báo cáo trong kinh doanh du lịch, Sở VHTTDL yêu cầu: Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ (huỵên Lục Nam); Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử (huyện Sơn Động); các khu, điểm du lịch; các doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển khách du lịch; các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau đây:

Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, theo mẫu biểu báo cáo được quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, gồm: Báo cáo tháng và báo cáo năm. Báo cáo được gửi dưới hình thức là báo cáo bằng văn bản (gửi về Phòng Quản lý Du lịch) và báo cáo bằng tệp dữ liệu (gửi vào hòm thư điện tử).

Sở VHTTDL Bắc Giang giao Phòng Quản lý Du lịch, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành quy định của pháp luật về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động du lịch.

Đồng thời, Sở VHTTDL yêu cầu Thanh tra Sở tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định của pháp luật.

 
Báo Tổ quốc