Đền thờ Nguyễn Trãi - Hải Dương (Ảnh: Huy Hoàng)
Cập nhật: 08/12/2017
Album