Lễ hội năm làng Mọc (Ảnh: Huy Hoàng)
Cập nhật: 18/11/2015