Bảo tàng văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Huy Hoàng)
Cập nhật: 26/11/2018