Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam (Ảnh: Huy Hoàng)
Cập nhật: 12/11/2015