Binh Duong

Area: 2,694.4 sq. km.
Population: 1,947.2 thousand habitants (2015).
Capital: Thu Dau Mot City.
Towns: Di An, Thuan An, Tan Uyen, Ben Cat.
Districts: Bau Bang, Bac Tan Uyen, Dau Tieng, Phu Giao.
Ethnic groups: Viet (Kinh), Khmer, Tay, Hoa.

 Total destinations: 4 
Page 1/1